Parlementaire voorbereiding

Amendementen, Parl.St. Senaat 2012-2013, nr. 5-2240/2

Blz. 1:

AMENDEMENTEN

Nr. 1 VAN DE HEER DELPÉRÉE C.S.

Enig artikel

In de Franse tekst het woord « allocations » vervangen door het woord « prestations ».

Verantwoording

Dit amendement geeft gevolg aan een tekstuele suggestie van de Raad van State in verband met het voorstel van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming :

« Met de voorgestelde bepaling worden aan de persoonsgebonden aangelegenheden bedoeld in artikel 5, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 « de gezinsbijslagen » in de Nederlandse versie en « les allocations familiales » in de Franse versie toegevoegd.

In het Frans wordt met « allocations familiales » dan eens het algemeen begrip bedoeld dat het geheel van « prestations familiales » omvat (« gezinsbijslag » in het Nederlands), dan weer één van die bijslagen die maandelijks worden uitgekeerd (« kinderbijslag » in het Nederlands).

De gemachtigden van de Voorzitster van de Senaat beamen in dat verband het volgende :

« Il existe effectivement dans la terminologie utilisée par les différentes législations qui règlent cette matière un manque d'uniformité, tant en français qu'en néerlandais, et également entre les deux langues puisque le mot néerlandais « gezin » se traduit en français par « famille » (une « gezinsbijslag » étant donc littéralement une « allocation familiale »). En outre, dans le langage courant, on utilise en français l'expression « allocations familiales » bien davantage que l'expression « prestations familiales » lorsqu'on veut viser les contributions de l'État visant à compenser partiellement l'augmentation des charges supportées par le ménage lors de l'extension de celui-ci, ce qui comprend les allocations familiales « sensu stricto », les allocations de naissance et les primes d'adoption.

Nous pouvons en tout état de cause confirmer, et les développements et commentaires des articles, tant de la présente proposition que de la proposition de révision de l'article 23 de la Constitution, sont à cet égard explicites, que sont visés, tant par la modification de l'article 23 proposé, que par le transfert de compétences, les « prestations familiales » ou les « allocations familiales » au sens large, c'est-à-dire, les allocations familiales au sens strict, les allocations de naissance et les primes d'adoption. »

Gelet op het belang van de overgedragen aangelegenheid is het noodzakelijk de terminologie binnen de verschillende wetsbepalingen zelf te verduidelijken. Het verdient aanbeveling om, in navolging van de Nederlandse versie, een algemeen begrip te bezigen, zoals bijvoorbeeld « prestations familiales ». In de parlementaire stukken over het artikel zou dan moeten worden verduidelijkt dat dit begrip zowel de kinderbijslag, de geboortepremies en de adoptiepremies omvat.

Nr. 2 VAN DE HEER LAEREMANS

Enig artikel

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Artikel 23, derde lid, van de Grondwet, wordt aangevuld met een 6°, waarbij het recht op gezinsbijslagen nu ook wordt toegevoegd aan de reeds in artikel 23 vermelde economische, sociale en culturele rechten. Het recht op sociale zekerheid staat reeds onder 2° ingeschreven.

De indiener stelt zich dan ook de vraag wat het nut is van het bijkomend inschrijven van het recht op gezinsbijslagen.

De toelichting bij het enig artikel is op basis van uitspraken van het Grondwettelijk Hof (« standstill-verplichting ») toch wel beperkend voor de nieuwe bevoegdheid van de gemeenschappen. De verankering van de gezinsbijslagen in de Grondwet is dus eerder een beperking op de bewegingsmarge van de gemeenschappen."