Rechtspraak en adviezen

Grondwettelijk Hof 5 juli 2018, nr. 86/2018 

“B.14.1. Artikel 23, tweede lid en derde lid, 2°, van de Grondwet verplicht de bevoegde wetgever ertoe het recht op sociale bijstand te waarborgen en de voorwaarden voor de uitoefening van dat recht te bepalen.

Die grondwetsbepaling verbiedt die wetgever echter niet machtigingen te verlenen aan de uitvoerende macht, voor zover die machtigingen betrekking hebben op de tenuitvoerlegging van maatregelen waarvan de wetgever het onderwerp heeft aangegeven.

Die grondwetsbepaling verplicht de wetgever niet om alle essentiële elementen van het recht op sociale bijstand te regelen en verbiedt hem niet om de uitvoerende macht ertoe te machtigen die te regelen.”

Zie, in dezelfde zin:

Grondwettelijk Hof 19 juli 2018, nr. 93/2018, B.3.2;

Grondwettelijk Hof 24 september 2020, nr. 118/2020, B.9;

Grondwettelijk Hof 15 juli 2021, nr. 111/2021, B.3.2;

Grondwettelijk Hof 10 februari 2022, nr. 22/2022, B.6.2;

Cour constitutionnelle 20 juillet 2023, n° 112/2023, B.35