Trefwoorden:decreet, exclusieve territoriale bevoegdheidsverdeling, gewest, ordonnantie
Annot. Art. 134
Art. 134.
De wetten ter uitvoering van artikel 39 bepalen de rechtskracht van de regelen die de organen, welke zij oprichten, uitvaardigen in de aangelegenheden, welke zij aanduiden.
Zij kunnen aan deze organen de bevoegdheid toekennen om decreten met kracht van wet uit te vaardigen op het gebied en op de wijze die zij bepalen.