Trefwoorden:leger, graden, rijksambtenaren, statuut, uitvoerende macht (federaal), uitvoerende macht (federaal), administratie
Annot. Art. 107
Art. 107.
De Koning verleent de graden in het leger.
Hij benoemt de ambtenaren bij het algemeen bestuur en bij de buitenlandse betrekkingen, behoudens de door de wetten gestelde uitzonderingen.
Andere ambtenaren benoemt hij alleen krachtens een uitdrukkelijke wetsbepaling.