Trefwoorden:Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, tweede lezing, wet, wetsontwerp, wetgevende macht (federaal), wetgevingsprocedure (federaal), ... (toon meer)
Annot. Art. 76
Art. 76.
Een wetsontwerp kan door een Kamer eerst worden aangenomen nadat daarover artikelsgewijs is gestemd.
De Kamers hebben het recht de artikelen en de voorgestelde amendementen te wijzigen en te splitsen.
Het reglement van de Kamer van volksvertegenwoordigers voorziet in een procedure van een tweede lezing.
Overgangsbepaling
Het derde lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014.