Trefwoorden:Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, verkiesbaarheidsvoorwaarden, politieke rechten, verkiesbaarheidsvoorwaarden
Annot. Art. 64
Art. 64.
Om verkiesbaar te zijn moet men :
1° Belg zijn;
2° het genot hebben van de burgerlijke en politieke rechten;
3° de volle leeftijd van achttien jaar hebben bereikt;
4° zijn woonplaats hebben in België.
Geen andere voorwaarde tot verkiesbaarheid kan worden vereist.
Overgangsbepaling
Het eerste lid, 3°, treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die dag moet men, onverminderd artikel 64, eerste lid, 1°, 2° en 4°, de volle leeftijd van eenentwintig jaar hebben bereikt.