Trefwoorden:federaal parlement (Kamer en Senaat), Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, verzoekschrift, verzoekschrift
Annot. Art. 57
Art. 57.
Het is verboden in persoon aan de Kamers verzoekschriften aan te bieden.
De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de Kamer het eist.
Overgangsbepaling
Het tweede lid treedt in werking op de dag van de verkiezingen met het oog op de algehele vernieuwing van de Gemeenschaps- en Gewestparlementen in 2014. Tot die dag is de volgende bepaling van toepassing in plaats van het tweede lid :
Elke Kamer heeft het recht de bij haar ingediende verzoekschriften naar de ministers te verwijzen. De ministers zijn verplicht omtrent de inhoud uitleg te verstrekken, zo dikwijls als de Kamer het eist."".