Trefwoorden:Gemeenschap- en gewestparlementen, Kamer van volksvertegenwoordigers, Kamer van volksvertegenwoordigers, verkiezingen, kieswet, verkiezingen
Annot. Art. 39ter
Art. 39ter.
De wet, het decreet of de in artikel 134 bedoelde regel die de verkiezingen voor de Kamer van volksvertegenwoordigers of voor een Gemeenschaps- of Gewestparlement regelt, en die minder dan een jaar voor de voorziene datum van het einde van de zittingsperiode wordt afgekondigd, treedt in werking ten vroegste een jaar na de afkondiging ervan.
Overgangsbepaling
Dit artikel treedt in werking op de dag van de eerste verkiezingen voor het Europese Parlement die volgen op de bekendmaking van dit artikel in het Belgisch Staatsblad.