Art. 127.
Opgeheven worden :
  1° in het Gerechtelijk Wetboek :
  a) in artikel 1082, tweede lid, gewijzigd door de wet van 10 mei 1985, de woorden " tenzij de tweede voorziening zich uitsluitend beroept op de vernietiging door het Arbitragehof van de bepaling van een wet of een decreet die ten grondslag heeft gelegen aan de bestreden beslissing ";
  b) titel VIII van Boek III en artikel 1147bis, ingevoegd door de wet van 10 mei 1985;
  2° artikel 31bis van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, ingevoegd door de wet van 10 mei 1985;
  3° de wet van 28 juni 1983 houdende de inrichting, de bevoegdheid en de werking van het Arbitragehof, gewijzigd door de wet van 31 december 1983, met uitzondering van de artikelen 31 tot 34 en 112;
  4° artikel 5 van de wet van 2 februari 1984 betreffende de wedden van de leden, de referendarissen en de griffiers van het Arbitragehof, hun voordracht en benoeming, evenals de smaad en het geweld tegen de leden van dit Hof;
  5° de wet van 10 mei 1985 betreffende de gevolgen van de door het Arbitragehof gewezen vernietigende arresten.