Art. 113.
Van de arresten wordt door de griffier kennis gegeven:
(opgeheven)
(opgeheven)
3° aan de partijen;
4° aan het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld.
Zij worden op elektronische wijze meegedeeld :
1° aan de eerste minister en aan de voorzitters van de regeringen;
2° aan de voorzitters van de Wetgevende Kamers, van het Vlaams Parlement, van het Parlement van de Franse Gemeenschap, van het Waals Parlement, van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap en van de Wetgevende Vergaderingen van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.