Geraadpleegde versie
Art. 86.
De memories bedoeld in de artikelen 71, tweede lid, 72, tweede lid, 85, 87 en 89, die niet zijn ingediend binnen de door deze wet bepaalde termijn, worden uit de debatten geweerd.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex