Art. 82.
Alle stukken van de rechtspleging worden bij een ter post aangetekende brief aan het Hof gezonden.
De verzending van elk stuk, elke kennisgeving of oproeping door het Hof wordt gedaan bij een ter post aangetekende brief met ontvangstmelding.
De termijn waarover de partijen beschikken, gaat in op de dag van ontvangst van de brief. Zo de geadresseerde de brief weigert, gaat de termijn in op de dag van de weigering.
De datum van het postmerk heeft bewijskracht zowel voor de verzending als voor de ontvangst of voor de weigering.