Geraadpleegde versie
Art. 78.
Indien eenzelfde bepaling het onderwerp van een beroep tot vernietiging en van een vroegere verwijzingsbeslissing is, brengt de griffier het beroep tot vernietiging ter kennis van de partijen in het geding voor het rechtscollege dat de prejudiciële vraag heeft gesteld. De kennisgeving vermeldt binnen welke termijn zij een memorie kunnen indienen overeenkomstig artikel 85.
Behoudens toepassing van artikel 100, doet het Hof eerst uitspraak op het beroep tot vernietiging.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex