Geraadpleegde versie
Art. 77.
De griffier brengt de verwijzingsbeslissingen ter kennis van de Ministerraad, van de Gemeenschaps- en Gewestregeringenen van de voorzitters van de wetgevende vergaderingen, evenals van de partijen in het geding voor het rechtscollege dat de verwijzingsbeslissing genomen heeft.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex