Art. 36.
Niemand kan tot referendaris worden benoemd tenzij hij vijfentwintig jaar oud en doctor of licentiaat in de rechten is.
Geen benoeming kan geschieden dan bij vacature en ten minste vijftien dagen na bekendmaking van de vacature in het Belgisch Staatsblad. Die bekendmaking mag niet vroeger dan drie maanden voor het ontstaan van de vacature geschieden.