Trefwoorden:verkiezingsuitgaven
Annot. Art. 25septies
Art. 25septies.
De artikelen 74, 76, 78, 80, 85 tot 89bis en 113 zijn niet van toepassing op de beroepen tegen de beslissingen van de Controlecommissie. Indien het Hof evenwel wordt verzocht om toepassing te maken van zijn bevoegdheden overeenkomstig artikel 26, wordt de Ministerraad hiervan op de hoogte gebracht door de griffier. De Ministerraad beschikt in dat geval over een termijn van vijftien dagen om een memorie bij het Hof in te dienen.
Artikel 90 is van toepassing op het beroep bedoeld in artikel 25bis mits de in artikel 89 bepaalde termijn wordt vervangen door de termijn van vijftien dagen waarin artikel 25quinquies, derde lid, voorziet en die in voorkomend geval wordt verkort of verlengd.