Trefwoorden:verkiezingsuitgaven
Annot. Art. 25quinquies
Art. 25quinquies.
De verzoekende partij voegt bij het verzoekschrift een kopie van de beslissing van de Controlecommissie bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen, die het voorwerp uitmaakt van het beroep en, in voorkomend geval, van de bijlagen ervan.
De griffier geeft kennis van het verzoekschrift aan de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers. Binnen tien dagen na ontvangst van de kennisgeving door de griffier, zendt de voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers het dossier dat geleid heeft tot de bestreden beslissing toe aan het Hof.
Binnen dertig dagen na ontvangst van de kennisgeving door de griffier kan de Controlecommissie een memorie bij het Hof indienen. De memorie die niet binnen die termijn werd ingediend, wordt uit de debatten geweerd. De griffier maakt een kopie van de memorie over aan de verzoekende partij. Die beschikt over vijftien dagen vanaf de datum van ontvangst om bij de griffie een memorie van wederantwoord in te dienen. Deze termijnen kunnen worden verkort of verlengd bij een met redenen omklede beschikking van de voorzitter.