Annot. Art. 25quater
Art. 25quater.
Een beroep tot vernietiging wordt bij het Hof aanhangig gemaakt door middel van een verzoekschrift ondertekend door de verkozen kandidaat bedoeld in artikel 25ter of zijn advocaat.
Het verzoekschrift wordt gedagtekend. Het geeft het voorwerp van het beroep weer en bevat een uiteenzetting van de feiten en middelen.
Onverminderd de artikelen 70 tot 73, doet het Hof uitspraak binnen drie maanden na de indiening van het beroep tot vernietiging, bij een met redenen omkleed arrest, na de partijen te hebben gehoord.