Trefwoorden:verkiezingsuitgaven
Annot. Art. 25ter
Art. 25ter.
De in artikel 25bis bedoelde beroepen worden ingeleid door de verkozen kandidaat die het voorwerp uitmaakt van de sanctiebeslissing van de Controlecommissie.
Deze beroepen zijn slechts ontvankelijk indien zij worden ingesteld binnen een termijn van dertig dagen na de kennisgeving van de beslissing van de Controlecommissie. De verjaringstermijn voor de in dit artikel bedoelde beroepen neemt alleen een aanvang als de kennisgeving van de sanctiebeslissing door de Controlecommissie het bestaan van dit beroep en de na te leven vormen en termijnen vermeldt. Wanneer aan die voorwaarde niet is voldaan, neemt de verjaringstermijn een aanvang vier maanden nadat de betrokkene in kennis werd gesteld van de beslissing van de Controlecommissie.