Trefwoorden:verkiezingsuitgaven
Annot. Art. 25bis
Art. 25bis.
Het Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak over de beroepen tot vernietiging wegens schending van hetzij substantiële, hetzij op straffe van nietigheid voorgeschreven vormen, overschrijding of afwending van macht, ingesteld tegen de beslissingen van de Controlecommissie bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen.
In het kader van het onderzoek van dit beroep beschikt het Hof over de hem in artikel 26, § § 1 en 1bis, toegekende bevoegdheden.