Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, schorsing
Annot. Art. 24
Art. 24.
Het arrest dat de schorsing beveelt, wordt in het Nederlands, in het Frans en in het Duits gesteld. Ten verzoeke van de griffier wordt het binnen vijf dagen na de uitspraak in zijn geheel of bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad bekendgemaakt.
Het heeft gevolg vanaf de dag van zijn bekendmaking.