Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, schorsing
Annot. Art. 23
Art. 23.
Onverminderd de bepalingen van de artikelen 70 tot 73, doet het Hof onverwijld uitspraak op de vordering bij een met redenen omkleed arrest, na de partijen te hebben gehoord.