Geraadpleegde versie
Art. 20.
Onverminderd artikel 16ter van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en artikel 5ter van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brussels instellingen, kan slechts tot schorsing worden besloten:
1° als ernstige middelen worden aangevoerd en op voorwaarde dat de onmiddellijke uitvoering van de wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, waartegen het beroep gericht is, een moeilijk te herstellen ernstig nadeel kan berokkenen;
2° als een beroep is ingesteld tegen een norm die identiek is met een of gelijkaardig aan reeds door het Grondwettelijk Hof vernietigde norm en die door dezelfde wetgever is aangenomen.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex