Trefwoorden:Grondwettelijk Hof, schorsing
Annot. Art. 19
Art. 19.
Op vordering van de verzoekende partij kan het Hof, bij een met redenen omklede beslissing, de wet, het decreet of de in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel, waartegen een beroep tot vernietiging gericht is, geheel of ten dele schorsen.