Trefwoorden:decreet, vernietiging, federale loyauteit, grondrechten, Grondwettelijk Hof, bevoegdheid, Grondwettelijk Hof, bevoegdheidsconflict, ... (toon meer)
Annot. Art. 1
Art. 1.
Het Grondwettelijk Hof doet, bij wege van arrest, uitspraak op de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van een wet, een decreet of een in artikel 134 van de Grondwet bedoelde regel wegens schending van:
1° de regels die door of krachtens de Grondwet zijn vastgesteld voor het bepalen van de onderscheiden bevoegdheid van de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten; of
2° de artikelen van titel II "De Belgen en hun rechten", en de artikelen 170, 172 en 191 van de Grondwet;
3° artikel 143, § 1, van de Grondwet.