Bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen    

EERSTE TITEL. INLEIDENDE BEPALINGEN.    

TITEL II. DE BEVOEGDHEDEN.    

TITEL III. DE MACHTEN.    

HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen.    

HOOFDSTUK II. De parlementen    

Eerste afdeling. Samenstelling.    

Afdeling Ibis. - Verkiezingen.     

Eerste onderafdeling. Kiezers.     

Onderafdeling. 2. - Indeling van de kiezers en van de stembureaus.     

Onderafdeling. 3. - Oproeping van de kiezers.     

Onderafdeling. 4. - Kandidaatstelling en stembiljetten.     

Onderafdeling. 5.- Verdeling van de zetels en aanwijzing van de gekozenen.     

I. Zetelverdeling bij ontstentenis van lijstenverbinding.     

II. Zetelverdeling in geval van lijstenverbinding.     

III. Aanwijzing van de gekozenen.     

Onderafdeling 6. Verkiezing van de Brusselse leden.     

Onderafdeling 7. Andere modaliteiten van de verkiezing dan die welke geregeld worden door deze wet.    

Afdeling 2. Werking.    

Eerste onderafdeling. Gemeenschappelijke bepalingen.    

Onderafdeling. 2. - Bijzondere bepalingen    

Onderafdeling. 3. Bepalingen eigen aan het Vlaams Parlement.    

Afdeling 3. Bekendmaking en inwerkingtreding van de decreten    

HOOFDSTUK III. De Regeringen.     

Eerste afdeling - Samenstelling    

Afdeling 2. Werking.    

Eerste onderafdeling. Gemeenschappelijke bepalingen.    

Onderafdeling 2 - Bijzondere bepalingen    

Afdeling 3 -Bevoegdheden    

Afdeling 4. Bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten.    

Afdeling 5. De diensten.    

Afdeling VI. - Onderwijspersoneel.    

TITEL IV. SAMENWERKING TUSSEN DE GEMEENSCHAPPEN.    

TITEL IVBIS. - SAMENWERKING TUSSEN DE STAAT, DE GEMEENSCHAPPEN EN DE GEWESTEN    

TITEL IVter. - Informatie van de Kamers en de Parlementen over de voorstellen van normatieve rechtshandelingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.    

TITEL V. SLOTBEPALINGEN.    

TITEL VI. - OVERGANGSBEPALING.