Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap    

TITEL I. - Inleidende bepalingen.    

TITEL II. - De bevoegdheden.    

TITEL III. - De machten.    

HOOFDSTUK I. - ALGEMENE BEPALINGEN.    

HOOFDSTUK II. - Het Parlement     

Afdeling I. - Samenstelling.    

Onderafdeling I. - Algemene bepalingen.    

Onderafdeling II. Verkiezing.    

Afdeling II. - Werking.    

Afdeling III. - Bekendmaking en inwerkingtreding van de decreten.    

HOOFDSTUK III. - De Regering     

Eerste afdeling. - Samenstelling, werking en bevoegdheden.    

Afdeling II. - Bekendmaking en inwerkingtreding van de besluiten.    

Afdeling III. - De diensten.    

Afdeling IV. - Onderwijspersoneel.     

TITEL IV. - Samenwerking tussen de gemeenschappen.    

TITEL IVbis. - Samenwerking tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten.     

TITEL IVter. - Informatie van de Kamers en de Gemeenschaps- en Gewestparlementen over de voorstellen van normatieve rechtshandelingen van de Commissie van de Europese Gemeenschappen.     

TITEL V. - Financiële middelen.    

Hoofdstuk I. - Algemene bepalingen    

Hoofdstuk II. - Eigen niet-fiscale ontvangsten    

Hoofdstuk III. - Algemene federale dotatie    

Hoofdstuk IV. - Toegewezen gedeelten van de opbrengst van belastingen    

Hoofdstuk V. - Federale dotaties    

Hoofdstuk VI. - Overgangsmechanisme    

Hoofdstuk VIbis. - Diverse financiële middelen    

Hoofdstuk VII. - Leningen    

Hoofdstuk VIII. - Bepalingen van budgettaire en financiële organisatie    

Hoofdstuk IX. - Diverse bepalingen    

TITEL VI. - Voorkoming en regeling van de conflicten.    

HOOFDSTUK I. - Bevoegdheidsconflicten.    

HOOFDSTUK II. - Belangenconflicten.    

TITEL VII. - Gebruik der talen.    

HOOFDSTUK I. - Diensten van de Regering.     

HOOFDSTUK II. - Sancties en toezicht.    

HOOFDSTUK III. - Slotbepaling.    

TITEL VIII. - Bepalingen ter voorkoming van elke discriminatie om ideologische of filosofische redenen.    

TITEL IX. - Vertaling van de wetten, besluiten en verordeningen.    

TITEL X. - Slotbepalingen.    

TITEL XI. - Opheffingsbepalingen.     

TITEL XII. - Overgangsbepalingen.