Wetshistoriek

Ingevoegd bij de wet van 26 december 2015 (BS 8 september 2016).

Lees meer

Parlementaire voorbereiding

Parlementaire voorbereiding van de wijziging aangebracht bij de wet van 26 december 2015 tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1478/001

Blz. 4:

«De financiering van de Duitstalige gemeenschap is, in tegenstelling met de andere gemeenschappen en gewesten, niet door een bijzondere wet maar door de gewone wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige gemeenschap geregeld.

 De Duitstalige gemeenschap is met afstand de kleinste gefedereerde entiteit van het Koninkrijk. Het is duidelijk dat omwille van de afwezigheid van schaaleffecten, veroorzaakt door deze kleinschaligheid, de Duitstalige gemeenschap aanvullende financiële middelen nodig heeft om de uitgaven te kunnen bekostigen die eruit resulteren (opbouw van administratieve structuren, aanwerving van Duitstalig personeel, ontwikkeling en onderhoud van ICT-systemen in de Duitse taal).

 In deze context wordt voorgesteld de federale dotatie voor de Duitstalige gemeenschap door deze wijziging van de wet te verhogen. Concreet wordt titel V van de wet van 31 december 1983 gewijzigd door het invoegen van een nieuwe artikel 58vicies.

 Door toepassing van dit artikel zal de Duitstalige Gemeenschap voor het jaar 2015 3 miljoen euro en vanaf het jaar 2016 7 miljoen euro per jaar ontvangen.

 Het spreekt voor zich dat de Duitstalige Gemeenschap vanaf 2015 onveranderd aan de sanering van de staatsfinanciën en aan de responsabiliseringsbijdrage voor de openbare pensioenen zal deelnemen.

Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 31 december 1983 heeft de minister van Begroting het advies gevraagd van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap over het voorontwerp van wet.

 In zijn met redenen omkleed advies van 21 september 2015 verheugt het Parlement zich over de aanpassing van de wet van 31 december 1983 die zal bijdragen tot een verlichting van de financiële impact die toe te schrijven valt aan het ontbreken van schaaleffecten, veroorzaakt door de kleinschaligheid van de Gemeenschap.

Het Parlement brengt de eisen in herinnering met betrekking tot de positie van de Duitstalige Gemeenschap binnen de Belgische federale Staat en bevestigt ze.

Het Parlement neemt kennis van het jaarlijkse bedrag bepaald in artikel 3 van het voorontwerp van wet maar betreurt dat er niet ook een indexering en/of aanpassing aan de economische groei werd bepaald.

Het sluit zich aan bij de opmerkingen van de Raad van State betreffende de nummering van het in te voegen artikel.

ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING

[…]

«                                                                                             Artikel 3

Dit artikel wijzigt de wet van 31 december 1983 door het invoegen van een nieuwe artikel 58vicies. Deze verhoogt de financiële middelen voor de Duitstalige gemeenschap met 3 miljoen euro voor het jaar 2015 en met 7 miljoen euro per jaar vanaf het jaar 2016.

Artikel 4

Bedoeling is dat de inwerkingtreding terugwerkt tot 1 januari 2015, zodat alle wijzigingen die bij dit ontwerp van wet worden ingevoerd, kunnen worden toegepast vanaf het lopende begrotingsjaar 2015.»

Gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 21 september 2015.

Blz. 10:

«Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft het volgende aangenomen:

Het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap heeft in een schrijven van 10 september 2015 de vraag van de Minister van Begroting om het verstrekken van een advies betreffende het bovengenoemde voorontwerp van wet ontvangen Voetnoot 1 van het geciteerde advies: Zie document 74 (2014-2015), nr. 1. met het verzoek de opmerkingen van het Parlement zo snel mogelijk aan de Minister te doen toekomen. In antwoord op dit verzoek maakt het Parlement geen gebruik van de termijn van 60 dagen waarop het krachtens artikel 78 van de wet van 31 december 1983 recht heeft.

INLEIDENDE OPMERKINGEN

Het Parlement is verheugd over de aan hem voorgelegde aanpassing van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap dat ertoe bijdraagt om het ontbreken van schaalvoordelen door de geringe omvang van de Gemeenschap financieel te verlichten. Het herinnert aan zijn advies van 3 februari 2014, waarin het de aandacht gevestigd heeft op de daarmee samenhangende financiële moeilijkheden Voetnoot 2 van het geciteerde advies:  Zie document 206 (2013-2014), nr. 3..

Het Parlement herinnert bovendien aan zijn beginselverklaring van 27 juni 2011 betreffende de positionering van de Duitstalige Gemeenschap in de Belgische federale staat en bevestigt zijn daarin opgenomen verklaringen.

BETREFFENDE HET ONDERHAVIGE VOORONTWERP VAN WET

Fundamentele vaststellingen:

Het Parlement neemt ter kennis dat de in artikel 3 van het voorontwerp van wet vermelde bedrag jaarlijks in de federale begroting ingeschreven wordt. Het betreurt dat voor dat bedrag geen indexatie en/of aanpassing aan de economische groei voorzien is.

Opmerkingen van technische aard:

Het Parlement onderschrijft de opmerkingen van de Raad van State over de nummering van het in te voegen artikel.»

Blz. 16:

«                                                                                      WETSONTWERP

[…]

Art. 2

In titel V van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt een hoofdstuk VIbis ingevoegd, luidende “Diverse financiële middelen”.

Art. 3

In hoofdstuk VIbis, ingevoegd door artikel 2, wordt een artikel 58vicies ingevoegd, luidende:

“Art. 58vicies. § 1. Voor het begrotingsjaar 2015 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 3 000 000 euro.

§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 7 000 000 euro.

De in het eerste lid bedoelde middelen worden jaarlijks in de algemene federale uitgavenbegroting ingeschreven.”

Art. 4

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.»

Lees meer

Verslag namens de Kamercommissie voor de Financiën en de Begroting, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1478/003

Blz. 3:

«        I. — INLEIDENDE UITEENZETTING VAN MEVROUW SOPHIE WILMÈS, MINISTER VAN BEGROTING

Mevrouw Sophie Wilmès, de minister van Begroting, verduidelijkt het ter bespreking voorliggende wetsontwerp als volgt.

De financiering van de Duitstalige gemeenschap is, in tegenstelling met de andere gemeenschappen en gewesten, niet door een bijzondere wet maar door de gewone wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige gemeenschap geregeld.

De Duitstalige Gemeenschap is bij uitstek de kleinste deelstaat van het Koninkrijk. Het is duidelijk dat omwille van de afwezigheid van schaaleffecten, veroorzaakt door deze kleinschaligheid, de Duitstalige Gemeenschap aanvullende financiële middelen nodig heeft om de uitgaven te kunnen bekostigen die eruit resulteren (opbouw van administratieve structuren, aanwerving van Duitstalig personeel, ontwikkeling en onderhoud van ICT-systemen in de Duitse taal).

 In deze context wordt voorgesteld de federale dotatie voor de Duitstalige Gemeenschap door deze wijziging van de wet te verhogen. Concreet wordt titel V van de wet van 31 december 1983 gewijzigd door het invoegen van een nieuwe artikel 58vicies.

Door toepassing van dit artikel zal de Duitstalige Gemeenschap voor het jaar 2015 3 miljoen euro en vanaf het jaar 2016 7 miljoen euro per jaar ontvangen. Deze bedragen liggen vast en worden niet geïndexeerd.

Het spreekt voor zich dat de Duitstalige Gemeenschap vanaf 2015 onveranderd aan de sanering van de staatsfinanciën en aan de responsabiliseringsbijdrage voor de openbare pensioenen zal deelnemen.

In zijn met redenen omkleed advies van 21 september 2015 verheugt het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap zich over de aanpassing van de wet van 31 december 1983 die zal bijdragen tot een verlichting van de financiële impact die toe te schrijven valt aan het ontbreken van schaaleffecten, veroorzaakt door de kleinschaligheid van de Gemeenschap, maar het Parlement betreurt dat in artikel 3 van het wetsontwerp niet ook een indexering en/of aanpassing aan de economische groei werd bepaald.

                                                                          II. — ALGEMENE BESPREKING

De heer Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) verklaart het in grote lijnen eens te zijn met de ratio legis van het wetsontwerp.

 Maar de spreker is van oordeel dat het getuigt van weinig respect naar de Duitstalige Gemeenschap toe dat de haar toegekende bedragen niet worden geïndexeerd en of aangepast aan de economische groei. De heer Gilkinet steunt dan ook de opmerking ter zake van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap. Hij zal dan ook een amendement indienen in die zin.

Ook de heer Hendrik Vuye (N-VA) verklaart zich aan te sluiten bij de ratio legis van het wetsontwerp. Voorts wijst de spreker op een vertaalprobleem in de Memorie van toelichting bij het wetsontwerp. Waar het in de Franse taal gangbaar is om te spreken over “entités fédérés”, waar men gemeenschappen en gewesten bedoelt, is het duidelijk dat de notie “gefedereerde entiteiten” in het Nederlands niet bestaat. Eerder wordt er dan gesproken over “deelstaten”. De heer Vuye dringt er bij de minister op aan dat zij voortaan de in de Grondwet ingeschreven begrippen gemeenschappen en/of gewesten zou hanteren om verwarring te vermijden.

                                                  III. — ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

Art. 1

Dit artikel betreft de constitutionele bevoegdheidsgrondslag.

Overeenkomstig artikel 77 van de Grondwet, zijn de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat gelijkelijk bevoegd voor de wetten met betrekking tot de instellingen van de Duitstalige Gemeenschap en de financiering ervan.

Artikel 1 wordt eenparig aangenomen.

Art. 2

Over dit artikel wordt geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 2 wordt eenparig aangenomen.

Art. 3

De heer Georges Gilkinet (Ecolo-Groen) dient een amendement nr. 1 in (DOC 54 1478/2) dat ertoe strekt een nieuwe paragraaf 3 in te voegen in het ontworpen artikel 58vicies, waardoor wordt voorzien in een indexering en/of aanpassing aan de economische groei van de aan de Duitstalige Gemeenschap toegekende dotatie.

De minister antwoordt dat de regering van oordeel is dat het niet voorzien in een indexering en/of aanpassing aan de economische groei, deel uitmaakt van de deelname van de Duitstalige Gemeenschap aan de sanering van de staatsfinanciën en aan de responsabiliseringsbijdrage voor de openbare pensioenen.

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 11 stemmen tegen 2.

Artikel 3 wordt eenparig aangenomen.

Art. 4

Over dit artikel worden geen opmerkingen gemaakt.

Artikel 4 wordt eenparig aangenomen.

*

*   *

Het geheel van het wetsontwerp wordt eenparig aangenomen.»

Lees meer

 Tekst aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de Senaat, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1478/005

Blz. 2

«                                                                             Art. 2

In titel V van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap wordt een hoofdstuk VIbis ingevoegd, luidende “Diverse financiële middelen”.

Art. 3

In hoofdstuk VIbis, ingevoegd door artikel 2, wordt een artikel 58vicies ingevoegd, luidende:

“Art. 58vicies. § 1. Voor het begrotingsjaar 2015 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 3 000 000 euro.

§ 2. Vanaf het begrotingsjaar 2016 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 7 000 000 euro.

De in het eerste lid bedoelde middelen worden jaarlijks in de algemene federale uitgavenbegroting ingeschreven.”

Art. 4

Deze wet heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2015.»

Lees meer

Verslag namens de Senaatscommissie voor de Institutionele Aangelegenheden, Parl.St. Senaat 2015-2016, nr. 6-249/3

Blz. 3 :

«III. ALGEMENE BESPREKING

De heer Mahoux merkt op dat de minister op zijn vraag over het ontbreken van indexering geanticipeerd heeft. De verantwoording die gegeven wordt voor de verhoging van de dotatie en voor het feit dat ze niet geïndexeerd wordt is evenwel nogal merkwaardig : de verhoging wordt verantwoord door de kleine omvang van die Gemeenschap, waardoor er geen schaaleffecten mogelijk zijn, terwijl het niet indexeren wordt verantwoord door de inspanningen van de Duitstalige Gemeenschap om bij te dragen tot de sanering. De problematiek zal de komende jaren zichzelf niet oplossen. Het lid wenst bijgevolg dat de minister de beslissing de dotatie niet te indexeren nog verder verduidelijkt.

Los hiervan kan men met het toekennen van extra middelen slechts blij zijn voor de Duitstalige Gemeenschap.

De heer Anciaux feliciteert de regering met dit wetsontwerp. Hij betreurt evenwel dat het toegekende bedrag niet geïndexeerd wordt. Hij zal daarom een amendement indienen dat strekt om een § 3 toe te voegen aan artikel 58vicies, dat door artikel 3 van voorliggend wetsontwerp wordt ingevoegd, om vanaf 2017 het bedrag aan te passen aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

De verantwoording is heel eenvoudig : er was een uitdrukkelijk en eenparig verzoek van de Duitstalige Gemeenschap om het bedrag van zeven miljoen euro vanaf het jaar 2017 te indexeren. Zeven miljoen is vandaag misschien een aanzienlijk bedrag, maar binnen tien jaar zal dat niet geïndexeerde bedrag niet veel meer voorstellen.

Mevrouw Thibaut is eveneens tevreden met dit wetsontwerp. Het is essentieel dat de Duitstalige Gemeenschap haar opdrachten kan vervullen en dat er rekening wordt gehouden met haar kleine omvang, die haar benadeelt. De Ecolo-Groenfractie betreurt evenwel dat het bedrag niet geïndexeerd wordt. Daarom zullen mevrouw De Sutter en zijzelf het amendement dat de Ecolo-Groenfractie in de Kamer heeft ingediend, ook hier indienen. Het is volstrekt normaal dat het aan de Duitstalige Gemeenschap toegekende bedrag geïndexeerd wordt en dat er voorzien wordt in een aanpassing aan de economische groei.

De heer Miesen onderstreept dat, hoewel de financiering van de Duitstalige Gemeenschap geregeld wordt bij een gewone wet, die Gemeenschap eigenlijk behandeld wordt zoals de andere deelstaten. Ze draagt bij tot de sanering van de overheidsfinanciën, neemt deel aan de financiering van de ambtenarenpensioenen en aan de financiering van de vergrijzing. Ze is een entiteit die een bijdrage levert in het raam van de overgangsmechanismen waarin de financieringswetten voorzien.

Het verhogen van de dotatie is een uitzondering, die verklaard wordt door de kleine omvang van de Gemeenschap, waardoor besparingen door schaalvergroting onmogelijk zijn. Zonder die bedragen zou de Duitstalige Gemeenschap met een buitenproportionele verarming kampen.

Het lid dankt de regering omdat ze die oplossing gevonden heeft, alsook alle politieke fracties die ze steunen. Het amendement is weliswaar in het belang van de Duitstalige Gemeenschap, maar het wetsontwerp is het resultaat van een akkoord dat tussen die Gemeenschap en het federale niveau werd gesloten en de beslissing niet te indexeren maakte deel uit van dat akkoord. De Duitstalige Gemeenschap betreurt daarom in haar advies het ontbreken van de indexering, maar eist ze niet.

De minister van Begroting, mevrouw Wilmès, herhaalt wat ze reeds heeft verklaard. Voor de Duitstalige Gemeenschap was de indexering uiteraard beter geweest, maar ze heeft begrip getoond en heeft er dus geen eis van gemaakt.

IV. ARTIKELSGEWIJZE BESPREKING EN STEMMINGEN

Artikel 1

Artikel 1 wordt eenparig aangenomen door de 15 aanwezige leden.

Artikel 2

Artikel 2 wordt eenparig aangenomen door de 15 aanwezige leden.

Artikel 3

Amendement nr. 1

De heer Anciaux dient amendement nr. 1 in (stuk Senaat, nr. 6-249/2) dat strekt om het bij artikel 3 van voorliggend wetsontwerp ingevoegde artikel 58vicies aan te vullen met een paragraaf 3. Het doel is ervoor te zorgen dat het bedrag van zeven miljoen euro vanaf het begrotingsjaar 2017 jaarlijks wordt aangepast aan het indexcijfer van de consumptieprijzen.

Amendement nr. 2

De dames Thibaut en De Sutter dienen amendement nr. 2 in (stuk Senaat, nr. 6-249/2) dat strekt om het bij artikel 3 van voorliggend wetsontwerp ingevoegde artikel 58vicies aan te vullen met een paragraaf 3. Dat amendement heeft hetzelfde doel als amendement nr. 1.

Amendement nr. 1 wordt verworpen met 8 stemmen tegen 7.

Amendement nr. 2, dat hetzelfde doel dient, wordt ingetrokken.

Artikel 3 wordt aangenomen met 10 stemmen bij 5 onthoudingen.

Artikel 4

Artikel 4 wordt eenparig aangenomen door de 15 aanwezige leden.

V. STEMMING OVER HET GEHEEL

Wetsontwerp nr. 6-249/1 in zijn geheel wordt eenparig aangenomen (15 stemmen). »

Lees meer

Tekst aangenomen in plenaire vergadering en aan de Koning ter bekrachtiging voorgelegd, Parl. St. Senaat 2015-2016, nr. 6-249/4

«De in plenaire vergadering aangenomen tekst is dezelfde als de door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden tekst (zie stuk nr. 54-1478/005).»

Lees meer