Geraadpleegde versie
Art. 89.
Artikel 88, § 3bis, eerste lid, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex