Geraadpleegde versie
Art. 88.
§ 1. De middelen die in 1989 aan de Duitstalige Gemeenschap krachtens deze wet worden overgedragen, worden verminderd ten belope van het bedrag van de uitgaven die door de nationale overheid met betrekking tot het onderwijs werden verricht, voor rekening van de regering van de Duitstalige Gemeenschap, op grond van de wetten waarbij voorlopige kredieten voor het jaar 1989 werden toegekend.
§ 2. De middelen die in 1989 aan de Duitstalige Gemeenschap krachtens deze wet worden overgedragen, worden verminderd ten belope van het bedrag van de overeenstemmende uitgaven die verricht werden met toepassing van artikel 87, § 2, behalve indien het gaat om uitgaven die krachtens deze wet ten laste blijven van de nationale overheid. De Koning bepaalt deze verminderingen bij een in Ministerraad overlegd besluit na overleg met de regering.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex