Geraadpleegde versie
Art. 86.
§ 1. De artikelen 71, 73, §§ 2 tot 4, 75, §§ 1, 1quater en 2, en 77 van de financieringswet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
§ 2. Bij de inwerkingtreding van deze wet neemt de Duitstalige Gemeenschap de verplichtingen over van het Gebouwenfonds voor de rijksscholen en van het Fonds voor provinciale en gemeentelijke schoolgebouwen voorzover ze betrekking hebben op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex