Geraadpleegde versie
Art. 84.
De artikelen 1 tot 15 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen worden opgeheven behoudens wanneer ze noodzakelijk zijn voor de betaling van de door de Staat op 31 december 1988 verschuldigde ristorno's.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex