Huidige taal
Art. 84.
De artikelen 1 tot 15 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen worden opgeheven behoudens wanneer ze noodzakelijk zijn voor de betaling van de door de Staat op 31 december 1988 verschuldigde ristorno's.
Andere talen