Annot. Art. 83
Art. 83.
De Koning kan, bij een in Ministerraad overlegd besluit, vastgelegd in overeenstemming met de regering van de Duitstalige Gemeenschap, de wetsbepalingen die krachtens de artikelen 115, § 1, tweede lid, 116, § 1, 120, 121, § 1, tweede lid, 130, 131, 132, 140 en 176 van de Grondwet vastgesteld zijn, geheel of gedeeltelijk coördineren.
Ten dien einde, kan Hij :
1. de rangorde, de nummering en in het algemeen de voorstelling van de te coördineren bepalingen wijzigen;
2. de referenties die zouden opgenomen zijn in de te coördineren bepalingen, wijzigen ten einde ze in overeenstemming te brengen met de nieuwe nummering;
3. de redactie van de te coördineren bepalingen wijzigen ten einde hun concordantie te verzekeren en hun terminologie te harmoniseren, zonder dat kan geraakt worden aan de in deze bepalingen ingeschreven principes.
De gecoördineerde bepalingen dragen volgende titel : " Wet betreffende de Duitstalige Gemeenschap van ... gecoördineerd op ...
4. de uitgedrukte formules en principes die tot een basisbedrag of basispercentage hebben geleid, zonder wijziging van het resultaat vervangen door het numeriek uitgedrukte basisbedrag of basispercentage.