Geraadpleegde versie
Art. 82.
Artikel 46 van de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex