Geraadpleegde versie
Art. 81.
Onder voorbehoud van artikel 52, §§ 2 en 3, blijven de overheden die door de wetten en verordeningen belast zijn met bevoegdheden die onder de Duitstalige Gemeenschap ressorteren, die bevoegdheden uitoefenen volgens de procedures door de bestaande regels bepaald, zolang het Parlement of de regering van die Gemeenschap die regels niet hebben gewijzigd of opgeheven.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex