Wetshistoriek

Vervangen bij de wet van 18 juli 1990 (BS 25 juli 1990), gewijzigd bij de wet van 27 maart 2006 (BS 11 april 2006) en bij de wet van 20 maart 2007 (BS 13 juni 2007).

Lees meer

Rechtspraak en adviezen

Advies van de Raad van State van 2 september 2015 over een voorontwerp van wet 'tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap', Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1478/001

Blz. 8:

"Uit de aan de afdeling Wetgeving van de Raad van State toegezonden documenten blijkt niet dat het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap het met redenen omkleed advies zou hebben gegeven dat voorgeschreven is door die bepalingVoetnoot 2 van het geciteerde advies: Bij het overleg over het voorontwerp op 17 juli 2015 heeft de Ministerraad onder meer beslist het voorontwerp voor advies voor te leggen aan de regering van de Duitstalige Gemeenschap.. Het wetsontwerp zal pas kunnen worden ingediend bij de Kamer van volksvertegenwoordigers nadat aan dat vormvereiste is voldaan en het is wenselijk dat de memorie van toelichting aldus wordt aangevuld dat dit duidelijk wordt vermeld."

Antwoord van de federale regering op het advies van de Raad van State:

Blz. 4:

"Overeenkomstig artikel 78 van de wet van 31 december 1983 heeft de minister van Begroting het advies gevraagd van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap over het voorontwerp van wet.

In zijn met redenen omkleed advies van 21 september 2015 verheugt het Parlement zich over de aanpassing van de wet van 31 december 1983 die zal bijdragen tot een verlichting van de financiële impact die toe te schrijven valt aan het ontbreken van schaaleffecten, veroorzaakt door de kleinschaligheid van de Gemeenschap.

Het Parlement brengt de eisen in herinnering met betrekking tot de positie van de Duitstalige Gemeenschap binnen de Belgische federale Staat en bevestigt ze.

Het Parlement neemt kennis van het jaarlijkse bedrag bepaald in artikel 3 van het voorontwerp van wet maar betreurt dat er niet ook een indexering en/of aanpassing aan de economische groei werd bepaald.

Het sluit zich aan bij de opmerkingen van de Raad van State betreffende de nummering van het in te voegen artikel."

Blz. 9:

De tekst van het gemotiveerd advies van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap in het Nederlands, het Frans en het Duits.

Zie, in dezelfde zin:

Advies van de Raad van State van 30 november 2015 over een voorontwerp van wet ‘houdende wijziging van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966’, Parl.St. Kamer 2015-2016, nr. 54-1653/1, blz. 8.

Lees meer