Trefwoorden:met redenen omkleed advies
Annot. Art. 78
Art. 78.
Het Parlement verstrekt een met redenen omkleed advies over elke wijziging van de op het Duits taalgebied toepasselijke wetten en reglementaire besluiten betreffende het gebruik der talen in bestuurszaken, de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en hun personeel, alsmede de door de wet en de verordeningen voorgeschreven akten en bescheiden van de ondernemingen. Het verstrekt een met redenen omkleed advies over elke wijziging van deze wet en van de desbetreffende reglementaire besluiten. De Ministers leggen daartoe aan het Parlement alle desbetreffende voorontwerpen van wetten en ontwerpen van reglementaire besluiten voor. De voorzitter van één der Wetgevende Kamers of een Minister, legt daartoe aan het Parlement alle desbetreffende wetsvoorstellen en amendementen op de wetsontwerpen en -voorstellen voor. Het gebrek aan advies binnen zestig dagen vanaf de dag waarop het verzoek bij het Parlement aanhangig werd gemaakt, staat gelijk met een gunstig advies.