Geraadpleegde versie
Art. 73.
In een met redenen omklede motie die door tenminste drie leden van het Parlement is ondertekend en die is ingediend na de neerlegging van het verslag en vóór de eindstemming in openbare vergadering, kan worden verklaard dat de bepalingen van een ontwerp of een voorstel van decreet die daarin worden aangegeven en die bij het Parlement aanhangig zijn, een discriminatie om ideologische of filosofische redenen inhouden.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex