Geraadpleegde versie
Art. 60quinquies.
Artikel 61, §§ 1, 3 en 8, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex