Trefwoorden:Duitstalige Gemeenschap, financiering, Duitstalige Gemeenschap, responsabiliseringsbijdrage
Annot. Art. 60quater
Art. 60quater.
De Duitstalige Gemeenschap is voor de begrotingsjaren 2015 en volgende een responsabiliseringsbijdrage verschuldigd voor de pensioenen van haar ambtenaren.
Voor de begrotingsjaren 2015 tot en met 2020 wordt de responsabiliseringsbijdrage als volgt bepaald :
2015 881.347 euro
2016 978.547 euro
2017 1.075.746 euro
2018 1.172.946 euro
2019 1.270.145 euro
2020 1.367.345 euro.
Artikel 65quinquies, § 1, derde en vierde lid, §§ 2 en 3, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap voor de bepaling van de responsabiliseringsbijdrage vanaf het begrotingsjaar 2021.
De in het tweede lid bedoelde bedragen en de met toepassing van het derde lid vastgelegde bedragen worden in mindering gebracht van de in artikel 58nonies bedoelde middelen.