Geraadpleegde versie
Art. 60ter.
Vanaf de verkiezingen voor de Gemeenschaps- en de Gewestparlementen in 2014 wordt jaarlijks een bedrag dat overeenstemt met de vergoeding die een senator die wordt aangewezen door het Waals Parlement ontvangt, toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex