Geraadpleegde versie
Art. 60.
De artikelen 50 tot 53 en 54, § 1, eerste, vierde en vijfde lid, en § 2, van de financieringswet zijn van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex