Geraadpleegde versie
Art. 58octodecies.
Vanaf het begrotingsjaar 2015, wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een dotatie toegekend waarvan het basisbedrag gelijk is aan 602.058 euro.
Artikel 47/10, tweede en derde lid, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex