Annot. Art. 58septiesdecies
Art. 58septiesdecies.
Vanaf het begrotingsjaar 2016, wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een dotatie toegekend omwille van haar bevoegdheden inzake de financiering van ziekenhuisinfrastructuur en de medisch-technische diensten.
Vanaf het begrotingsjaar 2016, wordt het bedrag van de in het eerste lid bedoelde middelen verkregen door het met toepassing van artikel 47/9, § 3, eerste lid, van de financieringswet verkregen eerste deel voor het betrokken begrotingsjaar te vermenigvuldigen met het in artikel 47/9, § 3, tweede lid, van de financieringswet bekomen percentage voor het betrokken begrotingsjaar.
Artikel 47/9, §§ 4 en 5, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.