Geraadpleegde versie
Art. 58sexdecies.
Vanaf het begrotingsjaar 2015, wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een dotatie toegekend waarvan het basisbedrag gelijk is aan 5.695.663 euro.
Voor de vaststelling van de dotatie vanaf het begrotingsjaar 2016, is artikel 47/8, derde en vierde lid, van de financieringswet van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Voor de toepassing van het tweede lid, is het aantal inwoners van de Duitstalige Gemeenschap gelijk aan het aantal inwoners behorende tot het Duitse taalgebied.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex