Huidige taal
Art. 58quaterdecies.
Wanneer de Koning, met toepassing van artikel 47/6 van de financieringswet, een deel van de welvaartsenveloppe toewijst aan de verhoging van de in artikel 47/5 van dezelfde wet bedoelde dotaties, wijst Hij tevens een deel van die enveloppe toe aan de verhoging van de in artikel 58terdecies bedoelde dotatie indien de participatiegraad van de jongeren in het hoger onderwijs eveneens is toegenomen in het Duitse taalgebied tussen het voorgaande jaar en het laatste jaar waarvoor een deel van de welvaartsenveloppe werd toegewezen aan een verhoging van voormelde dotatie of dotaties, of bij gebrek daaraan het jaar 2015.
De participatiegraad in het Duitse taalgebied wordt bepaald op dezelfde wijze als bepaald in artikel 47/6, tweede lid, van de financieringswet.
De verhoging van de dotatie bedoeld in artikel 58terdecies is gelijk aan het door de Koning met toepassing van artikel 47/6 van de financieringswet bepaald bedrag, vermenigvuldigd met een factor die gelijk is aan het aandeel van de Duitstalige Gemeenschap in de toename van de participatiegraad van het Rijk, waarbij de toename wordt waargenomen tijdens de periode bedoeld in het eerste lid en waarbij het aandeel in de verhoging dat wordt toegewezen aan de Duitstalige Gemeenschap overeenstemt met het aandeel van het Duitse taalgebied in de toename van de participatiegraad van het Rijk.
Het aldus bekomen bedrag wordt nominaal constant gehouden en jaarlijks toegevoegd aan de middelen die krachtens artikel 58terdecies aan de Duitstalige Gemeenschap worden toegewezen.
Artikel 47/6, vijfde lid, van de financieringswet is van overeenkomstige toepassing op de Duitstalige Gemeenschap.
Andere talen