Huidige taal
Art. 58terdecies.
Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt aan de Duitstalige Gemeenschap een dotatie toegekend.
Voor het begrotingsjaar 2015 wordt het bedrag van de in het eerste lid bedoelde middelen bekomen door het met toepassing van artikel 47/5, § 2, eerste en tweede lid, van de financieringswet bekomen bedrag te vermenigvuldigen met het in artikel 47/5, § 2, derde lid, van de financieringswet bekomen percentage.
Voor het begrotingsjaar 2016 en elk van de daaropvolgende begrotingsjaren worden, voor de vaststelling van de middelen, de voor het vorige begrotingsjaar verkregen middelen jaarlijks aangepast aan :
1° de procentuele verandering van het gemiddelde indexcijfer van de consumptieprijzen van het betrokken begrotingsjaar, op dezelfde wijze als bepaald in artikel 38, § 3, van de financieringswet;
2° de evolutie van het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van de Duitstalige Gemeenschap op 1 januari van het betrokken begrotingsjaar ten opzichte van dat aantal op 1 januari van het vorige begrotingsjaar, op dezelfde wijze als bepaald in artikel 47/5, § 2, tweede lid, 2°, van de financieringswet, waarbij het aantal inwoners van 0 tot en met 18 jaar van de Duitstalige Gemeenschap wordt vastgesteld op dezelfde wijze als bepaald in artikel 47/5, § 5, 4°, van de financieringswet;
3° 25 % van de reële groei van het bruto binnenlands product per inwoner, op dezelfde wijze als bepaald in artikel 47/5, § 4, 3°, van de financieringswet.
Andere talen