Geraadpleegde versie
Art. 58duodecies.
Voor de Duitstalige Gemeenschap worden jaarlijks in de algemene federale uitgavenbegroting de in de artikelen 58terdecies tot 58octodecies bedoelde dotaties ingeschreven.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex