Geraadpleegde versie
Art. 58undecies.
Vanaf het begrotingsjaar 2015 wordt jaarlijks aan de Duitstalige Gemeenschap een bedrag toegekend dat gelijk is aan 3.038.832 euro.
De in het eerste lid bedoelde middelen worden gevormd door een gedeelte van de opbrengst van de in artikel 7 van de financieringswet bedoelde federale personenbelasting.
Versies
Dit artikel is niet gewijzigd sedert de start van SenLex